Tabele statystyczne

Tabele statystyczne publikowane są w rocznikach statystycznych, wydawanych przez wojewódzkie urzędy statystyczne i Główny Urząd Statystyczny. Tabele statystyczne są zestawieniami, które informują nas o stopniu występowania danego zjawiska, cechy lub tendencji.

Tabele statystyczne są jednym z najczęściej stosowanych sposobów prezentacji danych statystycznych. Muszą być one zaprojektowane w sposób przejrzysty i czytelny, gdyż tylko wtedy użytkownik będzie mógł skorzystać z zawartych w nich informacji. Na podstawie tabel statystycznych można prezentować, popularyzować i analizować zebrany materiał statystyczny. Tabele statystyczne stanowią liczbowy obraz struktury badanej zbiorowości.

Elementy składowe tabeli statystycznej to:

– numer

– tytuł tabeli – w jasny i zwięzły sposób określa przedmiot i cel tabeli; informuje, co tabela zawiera, jakiego okresu i terytorium dotyczy;

– tabela właściwa

– źródło danych

– wyjaśnienia

Budując tabele statystyczne należy pamiętać, że ich kolumny i wiersze powinny być tak ułożone, by można łatwo czerpać z tabeli informacje i łatwo wyciągać z nich wnioski. Tabela powinna być tak zaprojektowana, by było w niej więcej wierszy niż kolumn. Istotne jest także rozmieszczenie danych w tabeli. Konieczne jest zastosowanie liniowania pionowego.

Istnieje kilka rodzajów tabel statystycznych:

– robocze i wynikowe

– proste i złożone

– szczegółowe i ogólne

– analityczne

– oparte na liczbach absolutnych i względnych

Dodaj komentarz