Metody statystyczne

Metody statystyczne to metody, które stosuje się celem poznania prawidłowości w zakresie różnego rodzaju zjawisk masowych. Służą między innymi do zbadania problemów demograficznych, ekonomicznych, socjologicznych. Metody statystyczne należą do metod badań naukowych.

Metody statystyczne to:

– spis statystyczny – jest to badanie doraźne lub okresowe, cykliczne bądź jednorazowe. Przykładem tej metody jest spis ludności, który obejmuje wszystkie jednostki zbiorowości statystycznej.

– rejestracja statystyczna – polega na systematycznym odnotowywaniu określonych faktów, które stanowią przedmiot badania statystycznego. Przykładem może być ewidencja działalności gospodarczej czy ewidencja pojazdów.

– sprawozdawczość statystyczna – rodzaj pełnego badania statystycznego, które odbywa się na zasadzie przekazywania danych statystycznych przez podmiot, który na mocy prawa zobowiązany jest te dane przesyłać. Przykładem mogą być tutaj przedsiębiorstwa, które mają obowiązek przekazywania informacji o wynikach finansowych czy też stanie zatrudnienia.

– ankieta – metoda ta polega na gromadzeniu danych statystycznych za pomocą ankiet rozsyłanych do ściśle określonych osób, instytucji lub firm.

– metoda monograficzna – polega na szczegółowym opisie i analizie wybranej jednostki statystycznej lub też niewielkiego zespołu jednostek. Do tej metody wybrać należy jednostkę typową, występującą w danej grupie powszechnie.

– metoda reprezentacyjna – jest to częściowe badanie statystyczne, opera się na próbie losowej wybranej z danej zbiorowości.

Dodaj komentarz