Badanie statystyczne

Badanie statystyczne jest to proces pozyskiwania danych dotyczących rozkładu badanej cechy w populacji. Badania statystyczne dzielą sią na badania pełne i badania częściowe. Pełne badania statystyczne obejmują całą populację, a częściowe badania statystyczne przeprowadzane są na wybranych losowo elementach tejże populacji. Czasem uważa się, że badania statystyczne częściowe to badania obarczone błędem, jednak istnieję pewne czynniki, które właśnie ten typ badania stawiają jako nadrzędny. Do tych czynników należą:

– wielkość populacji – trudno jest dotrzeć do wszystkich elementów populacji, która może być bardzo duża lub nawet nieskończona. Dlatego też badania na tzw. próbie stosowane są znacznie częściej w bardzo dużych populacjach.

– czas trwania badań – szybciej przeprowadza się badanie na próbie.

– koszt badań – badanie częściowe przeprowadza się wykorzystując mniejszą ilość narzędzi, a co za tym idzie niższe są koszty ich przygotowania.

– badanie może niszczyć badany obiekt – jeżeli kontrolujemy na przykład jakość produktów, badanie statystyczne pełne oznaczałoby otwarcie każdego pojedynczego produktu, a otwarcie oznacza zniszczenie.

Próba losowa do badania statystycznego wybierana jest metodą reprezentacyjną, z kolei uogólnienie wyników na całą populację to tematyka wnioskowania statystycznego.

W każdym badaniu statystycznym wyróżnić możemy kilka etapów:

– etap I – planowanie – wyznaczenie celu badania i dobór obserwowanych cech;

– etap II – obserwacja statystyczna, której efektem jest surowy materiał statystyczny;

– etap III – opracowanie zebranego materiału statystycznego;

– etap IV – opinia i wnioskowanie statystyczne;

Dodaj komentarz