Informacje statystyczne

Informacje statystyczne opisują pewien wycinek rzeczywistości, dostarczają wiadomości na temat zbiorowości statystycznej. Informacje statystyczne są ważnym źródłem informacji, gdyż dostarczają wiedzy niezbędnej do budowania modeli i formułowania hipotez na temat możliwych stanów i zachowań, formułowania opinii na temat różnego rodzaju współzależności między zjawiskami, a także do oceny powstałego stanu badanego zjawiska, prognozowania i planowania. Informacje statystyczne są niezbędne w przygotowaniu różnego typu analiz i ocen sytuacji, odnośnie których mają być podjęte ważne decyzje. Przygotowujący ocenę bądź analizę szukają dokładnych informacji statystycznych, które pozwolą na takie zbudowanie oceny, które umożliwi maksymalne zredukowanie niepewności w sprawie skutków podejmowanych działań i decyzji, a także pozwoli uniknąć pewnych ewentualnych błędów.

Źródłem informacji statystycznych są bazy danych. Mogą to być zarówno bazy elektroniczne, jak i bazy tekstowe. Najważniejszym źródłem danych statystycznych są jednak bazy instytucji międzynarodowych, które tworzone są w oparciu o dane otrzymywane z urzędów statystycznych różnych krajów. Tego typu bazy pozwalają nie tylko poznać potrzebne nam informacje statystyczne, ale także porównać badania i zasięgnąć informacji w kwestii metodologii stosowanej podczas ich wykonywania. Międzynarodowe bazy statystyczne zawierają informacje społeczne i ekonomiczne, informacje dotyczące zatrudnienia, finansów, demografii, różnego rodzaju preferencji itp.

Dodaj komentarz