GUS

Główny Urząd Statystyczny, w skrócie GUS, to centralny organ administracji państwowej, którego zadaniem jest zbieranie i udostępnianie informacji statystycznych dotyczących przeróżnych dziedzin życia publicznego, a także niektórych dziedzin życia prywatnego. GUS podlega Prezesowi Rady Ministrów.

Na czele GUS stoi Prezes GUS, który wybierany jest na kadencję pięcioletnią. Prezesowi GUS podlegają wojewódzkie urzędy statystyczne, których jest 16. Ponadto, Prezes GUS prowadzi Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju i Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

GUS przeprowadza spisy powszechne. Pierwszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzony przez GUS miał miejsce w 1921 roku. Ostatni spis odbył się w roku 2011.

Istnieje lista konkretnych zadań urzędu statystycznego. Należą do nich m.in.:

– rozpoznawanie potrzeb analiz statystycznych

– organizacja i przeprowadzanie badań statystycznych i spisów powszechnych

– zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych

– dokonywanie analiz i prezentacja danych statystycznych

– współdziałanie z oddziałami regionalnymi GUS

– prowadzenie rejestru REGON

– prowadzenie szkoleń z zakresu statystyki

– administracja infrastrukturą techniczną statystyki publicznej

Wszelkie badania statystyczne i ich wyniki i analizy prowadzone przez GUS są publikowane na stronie głównej urzędu, a także w formie roczników statystycznych. Ma do nich wgląd każda osoba prywatna, każda firma, urząd i instytucja.

Dodaj komentarz