Prezentacja danych statystycznych

Zgromadzenie danych statystycznych to dopiero część pracy, jaką należy wykonać prowadząc badania statystyczne. Aby wyniki badań mogły dotrzeć do odbiorców, należy je przeanalizować, podsumować i zaprezentować. W tym celu należy wybrać taką metodę prezentacji danych statystycznych, która umożliwi osiągnięcie postawionych sobie celów badania statystycznego, a także zapewni czytelność i przejrzystość wyników. Właściwie dobrana metoda prezentacji danych statystycznych pozwala również spopularyzować materiał statystyczny i przeanalizować go.

Do prezentacji danych statystycznych służą trzy metody:

– metoda wykorzystująca formę tabelaryczną – dane przedstawiane są w formie tabel statystycznych lub tablic,

– metoda wykorzystująca formę graficzną – dane statystyczne przedstawiane są w postaci wykresów statystycznych,

– metoda wykorzystująca formę opisową – dane statystyczne włączane są do tekstu.

Oczywiście, oprócz wspomnianych wyżej trzech podstawowych metod prezentacji danych statystycznych, tworzy się rozmaite kombinacje owych metod podstawowych. Zależnie od specyfiki badania i jego celu, a także biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prezentacji wyników statystycznych, łączy się metody podstawowe. Najczęściej stosuje się w prezentacji danych statystycznych metodę tabelaryczną. Tę metodę wykorzystuje się m.in. w rocznikach statystycznych. Tabele i tablice prezentują dane w sposób jasny, czytelny, umożliwiają szybkie porównania danych. Najprostsza tabela składa się z dwóch rubryk.

Dodaj komentarz