Obliczenia statystyczne

Obliczenia statystyczne są niezbędne podczas opracowywania wyników badań statystycznych. Zależnie od rodzaju badania i jego celu, obliczenia statystyczne mogą być bardziej lub mniej skomplikowane. Zadania ze statystyki są także w programie nauczania szkoły ponadgimnazjalnej, a co za tym idzie pojawiają się również w testach maturalnych z matematyki.

Do obliczeń statystycznych należą:

– średnia arytmetyczna – aby ją obliczyć należy zsumować wszystkie wyniki, a następnie sumę podzielić przez wielkość próby.

– mediana z próby – jest to środkowy wyraz z ciągu wyników. Na przykład, jeśli ciąg wyników składa się z czterech licz, mediana jest średnią liczby drugiej i trzeciej

– dominanta – największy wynik uzyskany w drodze badania statystycznego

– wariancja – jest to kwadrat odchylenia standardowego

Jak interpretujemy wyniki obliczeń statystycznych? Łatwo jest zinterpretować średnią, medianę i dominantę. Interpretacja odchylenia standardowego nie jest już tak oczywista. Jest to bowiem miara rozrzutu wyników, co oznacza, że im większe jest odchylenie standardowe, tym większy procent wyników przyjmuje wartości skrajne.

Ważnym rodzajem obliczenia statystycznego jest także średnia ważona. Jest to średnia z liczb, którym przypisano tzw. wagi. Przykładem może być szkoła – ocena ze sprawdzianu ma najwyższą wagę, ocena z odpowiedzi ustnej trochę mniejszą, a pozostałe oceny – najniższą. Obliczając średnią ważoną ucznia należy obliczyć sumę iloczynów ocen i wagi tych ocen.

Dodaj komentarz