Miary statystyczne

Miary statystyczne służą opisaniu struktury zbiorowości statystycznej. Istnieje kilka rodzajów miar statystycznych.

Każdą z miar statystycznych można opisać biorąc pod uwagę następujące elementy:

– kategorię – podstawowa klasyfikacja miary statystycznej

– statystykę – nazwę miary

– opis – podstawowa informacja o danej mierze

– zastosowanie – sytuacja badawcza, w której stosuje się miarę

– wzór – postać matematyczna miary statystycznej

Pierwsza grupa miar to miary położenia, wśród których wyróżnić możemy grupę miar pozycyjnych i grupę miar przeciętnych. Miary pozycyjne to kwartyl pierwszy, kwartyl drugi (mediana), kwartyl trzeci oraz decyle. Miary przeciętne z kolei charakteryzują poziom wartości badanej cechy. Należą do nich średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna, średnia geometryczna oraz modalna.

Druga grupa miar statystycznych to miary zmienności, znane również jako miary rozproszenia czy też zmiany dyspersji. Dzielą się one na miary klasyczne i miary pozycyjne. Do miar klasycznych należą:

– wariancja

– odchylenie standardowe

– odchylenie przeciętne

– współczynnik zmienności

Miary pozycyjne to:

– rozstęp

– odchylenie ćwiartkowe

– współczynnik zmienności

Znajomość różnego rodzaju miar statystycznych jest szczególnie użyteczna w interpretacji wyników badań statystycznych. Za szczególnie przydatne uważa się miary tendencji centralnej (średnią arytmetyczną, medianę i modalną) oraz miary dyspersji (rozproszenia), które pozwalają na określnie zmienności wyników testowania.

Dodaj komentarz