Metody badań statystycznych

Metody badań statystycznych możemy podzielić ze względu na liczbę jednostek statystycznych objętych danym badaniem. Biorąc pod uwagę to właśnie kryterium wyróżniamy następujące typy metod badań statystycznych:

– metoda badań statystycznych pełnych – obejmuje wszystkie jednostki danej zbiorowości statystycznej; takie badanie może być prowadzone doraźnie, okresowo bądź w sposób ciągły. Przykładem takiego badania może być ewidencja urodzeń i zgonów, która jest cały czas sukcesywnie uaktualniana i analizowana. Do metod badań pełnych zaliczamy spis statystyczny, rejestrację statystyczną oraz sprawozdawczość statystyczną.

– metoda badań statystycznych częściowych – odbywa się na wybranych drogą losowania elementach populacji, czyli tzw. próbie losowej, która stanowi reprezentatywną część danej populacji. Na korzyść tej właśnie metody badań przemawia wiele czynników, między innymi niższy koszt badań, krótszy czas ich trwania czy też nieskończoność populacji, która uniemożliwia dotarcie do wszystkich jej elementów.

Zależnie od celu badania statystycznego, jego tematyki, szczegółowości oraz środków, jakimi dysponujemy, wybiera się metodę jego przeprowadzenia.

Istnieją również pośrednie metody badań statystycznych – interpolacja i ekstrapolacja. Interpolacja to metoda, która polega na oszacowaniu hipotetycznej wartości cechy biorąc pod uwagę pozostałe znane wartości. Natomiast ekstrapolacja polega na oszacowaniu hipotetycznej wartości wykraczającej poza okres badania. Stosuje się tę metodę w przypadku niemożliwości wykonania badania pełnego i częściowego.

Dodaj komentarz