Badanie rynku

Badanie rynku jest to szereg czynności, które polegają na zgromadzeniu jak największej ilości informacji o różnego rodzaju zjawiskach i procesach zachodzących na rynku, a także o ich przyczynach, tendencjach rozwojowych i stanie aktualnym. Badania rynku mają na celu ustalenie mechanizmów, które mają bezpośredni wpływ na popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, a także na działania konkurencji, sprzedaż i dystrybucję produktów.

Istnieje kilka kryteriów podziału badań rynku.

Badania rynku dzielimy według:

– horyzontu czasowego – analizy rynku i prognozowania

– metodyki zbierania danych – badania jakościowe i badania ilościowe

W procesie badania rynku zazwyczaj łączy się badania jakościowe i badania ilościowe.

Oprócz tego badania rynku podzielić możemy ze względu na typ analizowanych danych i sposób organizacji badania. Pierwsze kryterium – typ analizowanych danych – dzieli badania na badania pierwotne, które wykorzystują powstające dane na użytek danego badania i badania wtórne, które interpretują dane powstałe wcześniej. Drugie kryterium – sposób organizacji badania – dzieli badania na wewnętrzne, czyli takie, które wykorzystują dane istniejące w firmie i nie powołują się na żadne dane zewnętrzne, oraz na badania zewnętrzne, które wykorzystują różnego rodzaju dane spoza firmy, np. dane urzędowe GUS czy też dane dostarczane przez firmy przeprowadzające profesjonalne badania rynku.

Badania rynku mogą mieć rozmaite cele, np.:

– badania testowe – testowanie nowych produktów

– badania cenowe – służą określaniu elastyczności cenowej i ceny optymalnej

– badania marki – mają na celu określenie siły i wizerunku marki

Dodaj komentarz